Qellimi

Koalicioni “Për një Rajon të Gjelbër” ngrihet për të siguruar që shoqëria civile është efektivisht e angazhuar në dialogun për:
– Transparencën dhe llogaridhënien në menaxhimin e ekosistemeve pyjore të rajonit Korçë dhe ruajtjen e biodiversitetit të Rezervës Ndërkufitare të Biosferës Prespë Ohër,
– Nxitjen e përdorimit të burimeve alternative të energjisë për ngrohjen në rajon, me kosto të përballueshme për popullatën dhe reduktimin e përdorimit të druve të zjarrit,

Koalicioni "Per Nje Rajon te Gjelber" | Qellimi